Tuotteen lisääminen ostoskoriin onnistui Siirry ostoskoriin
Jotain meni pieleen
Ei varastossa

Erityisiä koulutuspolkuja?

Tutkimus Erityisopetuksen Käytännöistä Perusopetuksen Jälkeen

Niemi Anna-Maija

Kasvatustieteellisiä tutkimuksia 264 Tämä tutkimus kohdistuu peruskoulun jälkeen järjestettävään erityisopetukseen ammatillisessa koulutuksessa ja ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa. Keskeinen lähtökohta on erityisyyden ja erityisen tuen tarpeen saamien merkitysten sekä nuorten asemoitumisen analysoiminen. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan nuorten koulutuspolkujen ja -valintojen rakentumista erityisopetuksen kontekstissa. Kysyn tutkimuksessa, 1) miten erityisen tuen tarvetta ja opiskelijan asemaa määritellään ammatillisessa ja valmentavassa koulutuksessa, 2) miten nuorten aikuisten koulutuspolut ja -valinnat sekä koulutukselliset subjektiviteetit muotoutuvat erityisopetuksen käytännöissä ja 3) miten erilaiset pedagogiset käytännöt rajoittavat ja mahdollistavat erityistä tukea tarvitseviksi nimettyjen opiskelijoiden osallisuutta oppimiseen ja opiskeluun. Orientaationi on koulutussosiologinen ja liikun tarkastelussani yhteiskuntatieteellisen vammaistutkimuksen, nuorisotutkimuksen ja sukupuolentutkimuksen monitieteisilllä kentillä. Tutkimus koostuu viidestä tieteellisestä artikkelista ja yhteenveto-osasta. Tutkimukseni on monipaikkaista koulutuspoliittisesti kontekstualisoitua etnografiaa. Olen tuottanut aineistoni kahdessa ammatillisessa oppilaitoksessa, kone- ja metallialan sekä vammaisten valmentavan ja kuntouttavan opetuksen opiskeluryhmissä. Etnografinen aineisto koostuu haastatteluista, havaintomuistiinpanoista ja dokumentti-aineistosta. Lisäksi aineistoon sisältyy 27:n erityisryhmässä peruskoulussa opiskelleen nuoren aikuisen elämänhistorialliset haastattelut. Analyysitapani on etnografinen ja diskursiivinen. Ammatillisen koulutuksen käytännöissä tasapainoillaan inkluusioon sitoutuvan sekä medikalistisen, tuen tarpeita tunnistavan ja opiskelijaa määrittävän orientaation välillä. Niin koulutuksen arjessa kuin koulutuspoliittisissa dokumenteissakin yhtäältä kannatetaan opiskelijoiden yhdessä opiskelemista, toisaalta erityisen tuen päätöksestä ja diagnooseista haetaan tukea opetuksen järjestämiseen. Tutkimustulosteni mukaan sekä useat haastatellut nuoret että koulutuksen

23 €

Varastossa