Tuotteen lisääminen ostoskoriin onnistui Siirry ostoskoriin
Jotain meni pieleen
Ei varastossa

Luokanopettajan pedagoginen ajattelu ja toiminta matematiikan opetuksessa

Patrikainen Sanna

Tutkimus on luonteeltaan laadullinen kollektiivinen monitapaustutkimus. Tutkimukseen osallistui kolme luokanopettajaa, joiden matematiikan opetusta seurattiin yhden matemaattisen sisällön opetusprosessin ajan. Tutkimusaineisto kerättiin kahta eri menetelmää hyödyntäen: Opettajien pedagogista toimintaa tarkasteltiin videohavainnoinnin keinoin ja tähän toimintaan liittyvää ajattelua ilmennettiin stimulated recall –haastattelumenetelmän avulla. Videoaineiston teorialähtöistä sisällönanalyysia varten laadittiin opetustapahtumaan kuvaava teoreettinen käsitteistö. Haastatteluaineiston analyysissa syvennettiin teoriasidonnaisin keinoin videohavainnoinnin tuottamaa ymmärrystä matematiikan opetuksesta. Tutkimuksen tuloksena kuvattiin kaikkia opettajia yhdistäviä sekä heitä erottavia toiminnan ja ajattelun piirteitä. Opettajia yhdistävä opetuskäsitys määriteltiin luonteeltaan konstruktiiviseksi ja se noudatteli pitkälti nykyisen sosio-konstruktivistisen opetussuunnitelma-ajattelun periaatteita. Tämä opetuskäsitys tarkentui opettajakohtaisesti humanistiskonstruktiiviseksi, kognitiivis-konstruktiiviseksi sekä kontekstuaalis-konstruktiiviseksi käsitykseksi matematiikan opetuksesta. Viimein tutkimuksessa päädyttiin esittämään nelitahoinen matematiikan opetuksen malli, jonka sisältämä didaktinen suhde määrittyi opettajan suhteena oppilaan, sisällön ja elämänpiirin muodostamaan kenttään. Tutkimuksen tuloksia sekä tutkimukseen liittyvää menetelmällistä kehittelyä voidaan hyödyntää niin käytännön kouluopetuksen ja opettajankoulutuksen kuin opetuksen tutkimuksenkin piirissä. Ennen kaikkea tulokset tarjoavat nykyisille ja tuleville opettajille vertailukohdan sekä menetelmiä, joiden avulla he voivat reflektoida omia pedagogisia ajattelu- ja toimintatapojaan. Lisäksi tutkimuksen tuottama ajankohtainen tieto suomalaisesta matematiikan opetuksesta tarjoaa uusia näkökulmia matematiikan opetuksen kehitys- ja tutkimustarpeisiin sekä kansallisesti että kansainvälisestikin.

Kirja

27 €

Varastossa

 • Julkaisija Opettajankoulutuslaitos (Helsingin yliopisto)
  Julkaisuvuosi 2012
  Sivumäärä 396
  Kieli Suomi
  Sarjat Opettajankoulutuslaitoksen tutkimuksia
  Ulkoasu A5,pehmeäkantinen
  ISBN 9789521078675
  ISSN 1799-2508