Tuotteen lisääminen ostoskoriin onnistui Siirry ostoskoriin
Jotain meni pieleen
Ei varastossa

Muuttuvat koulutusmahdollisuudet

- Nuorten sosiaaliset hierarkiat ja koulumenestys

Kalalahti Mira

Yhteiskuntapolitiikan, koulutussosiologian ja kasvatustieteen rajapinnoilla kulkevan väitöstutkimuksen tutkimuskohteena ovat koulumenestyksen yhteiskunnalliset, perheeseen ja kouluun kytkeytyvät kannusteet ja rajoitteet. Tutkimus koostuu neljästä tieteellisestä artikkelista ja yhteenvedosta, joka myös täydentää artikkeleiden analyysia. Tutkimuksessa kysytään: (1) Miten mahdollisuuksien tasa-arvoa koskevat määrittelyt muuntuvat ajassa sekä (2) miten nuoren koulumenestys yhdistyy sosiaaliseen asemaan ja koettuun sosiaaliseen turvallisuuteen kodissa ja koulussa? Tutkimuksen nuorisotutkimuksellinen perusta on hankkeessa Health and Well-being in Youth − Comparison of 15-year-olds in Helsinki and Glasgow (HelGla) ja sen vuosina 1998, 2004 sekä 2010 kerätyissä kyselylomakeaineistoissa (n ~ 2500 / aineisto). Aineisto muodostaa väitöstutkimuksen pääasiallisen empiirisen ytimen. Aineistoista analysoidaan tilastollisin menetelmin yhdeksäsluokkalaisten sosiaalisen aseman, koulumenestyksen ja koulukokemusten yhteyksiä. Väitöstutkimus on myös osa tutkimushanketta Parents and School Choice. Family Strategies, Segregation and School Policies in Chilean and Finnish Basic Schooling (PASC). Hankkeeseen kerättyjen dokumenttiaineistojen kautta analysoidaan koulutusmahdollisuuksia koskevia diskursseja ja käytäntöjä. Mahdollisuuksien tasa-arvoa tutkitaan kouluvalintamahdollisuuksissa ilmenevien empiiristen ja käsitteellisten muutosten kautta. Tuloksissa todetaan koulutuksellisen tasa-arvon käsityksen eriytyminen kahteen liberalistiseen tulkintaan yksilöllisistä vapauksista. Peruskouluvalinnan kautta valaistuna koulutusjärjestelmä sisältää sekä hyvinvointi- että uusliberalistisia tulkintoja koulutuksellisista oikeuksista ja tasa-arvoisista mahdollisuuksista. Koulumenestyksen ja perhetaustan yhteyksiä etsitään tulkitsemalla koulumyönteisyyttä ja kouluarvosanoja eräänlaisena koulumenestyksen dispositiona, yhteiskuntaluokkasidonnaisena toimintamuotona ja orientaationa. Tarkastelu aloitetaan Pierre Bourdieun käsitteillä kulttuurisen pääoman tutkimuksessa vanhempien koulutusasteen ‒ yhteydestä nuorten koulumenestykseen. Sosiaalisen aseman analyysi laajennetaan lisäksi sosiaalisen turvallisuuden ja erityisesti James Colemanin käsittein sosiaalisen luottamuksen alueille. Tutkimuksessa osoitetaan peruskoulun yläluokkaisten koulumenetyksen yhdistyvän nuoria ympäröiviin yhteiskunnallisiin ja yhteisöllisiin hierarkioihin. Hyvä koulumenestys kietoutuu nuorten perhetaustaan ja kouluun molemmissa tutkituissa pääoman muodoissa. Kouluarvosanojen saavuttaminen yhdistyy erityisesti perheen koulutustasoon, mutta myönteinen kouluasenne edellyttää myös vahvaa sosiaalista pääomaa: sosiaalisesti turvattua tilaa kasvaa ja kehittyä.

22 €
sis. ALV 10%

toimitetaan 2-3 arkipäivässä

 • Julkaisija Valtiotieteellinen tiedekunta (Helsingin yliopisto)
  Julkaisuvuosi 2014
  Sivumäärä 164
  Kieli Suomi
  Sarjat Sosiaalitieteen laitoksen julkaisuja
  Ulkoasu B5,pehmeäkantinen
  ISBN 9789521091179
  ISSN 1798-9124