Tuotteen lisääminen ostoskoriin onnistui Siirry ostoskoriin
Jotain meni pieleen
Ei varastossa

Tekstuuri, muutos ja tiheneminen

Muotoyksiköiden vuorottelu ja lyheneminen teoksessani on, -ne, -ni

Antti Auvinen

Kirjallisessa työssäni tarkastelen sävellyksen muotorakennetta rytmisenä ilmiönä. Syvennyn tutkimaan sitä, miten erilaiset jaksojen rajakohdat määrittyvät teoksessa erityisesti tekstuurin muutosten kautta. Tutkin myös sitä, millaiset osatekijät synnyttävät vaikutelmaa jaksojen yhteenkuuluvuudesta tai erillisyydestä. Tavoitteeni on kuvata, miten teoksen jaksojen tihentyvä rytminen vuorottelu voi yhtenä osatekijänä luoda kokonaisvaikutelmaa musiikillisesta suunnasta.

Ensimmäisen luvun johdannossa kuvaan tutkimani ilmiön taustoja sekä sitä, miten tutkielmani aihe nivoutuu osaksi jatkotutkintoani. Tarkastelen aihetta musiikinteoreettisessa viitekehyksessä säveltäjän näkökulmasta.

Toisessa luvussa kuvaan tutkimani aiheen teoreettista viitekehystä. Hyödynnän Christopher Hastyn ja Dora Hannisen teorioita segmentaatiosta ja fraasien muodostumisesta post-tonaalisessa musiikissa. Kirjallisen työni kannalta merkityksellisiä ovat myös Kofi Agawun ajatukset alku- keskikohta-loppu-rakenteesta sekä Jonathan De Souzan musiikin tekstuureita käsittelevä tutkimus.

Kolmannessa luvussa tunnistan ja analysoin ilmiötä muiden säveltäjien teoksissa. Tarkastelen rajakohtia ja tekstuurin muutosta analysoimalla György Ligetin toisen jousikvarteton toista osaa. Kuvaan myös jaksojen rytmistä vuorottelua Tristan Murail’n orkesteriteoksessa Gondwana.

Lisäksi kolmannessa luvussa analysoin tutkimiani ilmiöitä omassa sävellystyössäni. Tarkastelen teostani on, -ne, -ni kahdeksalle laulajalle syventyen muotoa jäsentävien jaksojen rajakohtiin ja tekstuuriltaan samankaltaisten jaksojen vuorotteluun. Pohdin kriittisesti näiden osatekijöiden osavaikutusta tavoitellessani vaikutelmaa musiikillisesta suunnasta. Kuvaan musiikillisen suunnan monitahoisena ja useiden eri osatekijöiden yhteisvaikutuksesta syntyvänä kompleksisena kokonaisuutena.

Neljännen luvun yhteenvedossa tarkastelen tutkimuksen tuloksia sekä niiden vaikutusta sävellystyöhöni. Tarkastelen myös jatkotutkinnon vaikutusta laajemmin säveltäjyyteeni ja musiikilliseen ilmaisuuni.

25 €
sis. ALV 10%

toimitetaan 2-3 arkipäivässä

 • Julkaisija Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
  Julkaisuvuosi 2022
  Sivumäärä 92
  Kieli Suomi
  Sarjat EST 59
  ISBN 978-952-329-254-3
  ISSN 1237-4229